Elgea Group
Νιώστε την διαφορά ταξιδέψτε παντού

Όπου και να ταξιδέψεις κάντο , με τη καρδιά σου

ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

Με το μισθωτήριο της εταιρεία Elgea Group εκμισθώνει στον υπογράφοντα μισθωτή, το αυτοκίνητο, που αναγράφεται στο συμβόλαιο (περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε αυτοκινήτου που καθιστά αυτό) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες, καθώς και μόνο με εκείνους που αναγράφονται στο συμβόλαιο μίσθωσης.

 

1.ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Το Αυτοκίνητο παραδίδεται στον μισθωτή σε καλή γενική κατάσταση και χωρίς εμφανή ελαττώματα και οποιαδήποτε παράπονα αναφορικά με την κατάσταση αυτού θα πρέπει να γίνεται αμέσως στην Elgea Group κατά την παράδοση. Ο Μισθωτής αναλαμβάνει να επιστρέψει στην Elgea Group το αυτοκίνητο και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα που το συνοδεύουν, στην κατάσταση που το παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται από την συμφωνία. Στην αντίθετη περίπτωση ο Μισθωτής θα έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην Elgea Group , εκτός από την κανονική χρέωση και αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημία της. Η Elgea Group διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και έξοδα του μισθωτή, εάν και εφ’όσον το αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων του συμβολαίου της Elgea Group

 

2.ΚΛΟΠΗ, ΖΗΜΙΕΣ κ.λ.π

Σε κάθε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή ζημιάς του αυτοκινήτου ή τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των επιβατών του) ο μισθωτής έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να καταβάλει σε πρώτη ζήτηση το σύνολο των ζημιών και εξόδων των προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ανάκτησης και φύλαξης. Πιο συγκεκριμένα

 

2.1 Ο μισθωτής ευθύνεται για κλοπή, απώλεια ή ζημιά του αυτοκινήτου, εκτός αν η Elgea Group έχει απαλλάξει τον μισθωτή από την ευθύνη για κλοπή, απώλεια ή ζημία του αυτοκινήτου από ατύχημα επειδή ο μισθωτής αποδέχθηκε τους όρους για την Κάλυψη Κλοπής ή και την Κάλυψη Ζημιών Μισθωμένου Αυτοκινήτου κατά την έναρξη της μίσθωσης, βάζοντας την μονογραφή του στα τετράγωνα με την ένδειξη <<Δέχομαι>> στην πρώτη σελίδα του παρόντος Συμβολαίου, με την προϋπόθεση πάντοτε ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους του Μισθωτηρίου Συμβολαίου.

 

2.2   Ο Μισθωτής δεν ευθύνεται για απώλεια ή ζημία του αυτοκινήτου που οφείλεται σε σύγκρουση, εάν έχει τηρήσει όλους τους όρους αυτού του Συμβολαίου και έχει δεχθεί <<Απαλλαγή Ευθύνης >> κατά την έναρξη της μίσθωσης, βάζοντας την μονογραφή του στα τετράγωνα με την ένδειξη <<Δέχομαι>> στην πρώτη σελίδα του παρόντος. Εάν ο μισθωτής δεν δεχθεί <<Απαλλαγή Ευθύνης>>, η ευθύνη του παραμένει στο ακέραιο. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει ελάχιστη χρέωση όπως αυτή καθορίζεται από τον τιμοκατάλογο στη Elgea Group.

 

2.3   Περαιτέρω ο μισθωτής ευθύνεται εξολοκλήρου για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές που δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εκτός εάν ο μισθωτής έχει αποδεχθεί την επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη.

 

3.ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο μισθωτής θα καταβάλει την Elgea Group κατά την έναρξη/λήξη της μίσθωσης, εκτός αν συμφωνήθηκε διαφορετικά, τα παρακάτω ποσά

 

3.1 Όλες τις χρεώσεις χρόνου και χιλιομέτρων, βάσει των τιμών, που αναφέρονται στο                 συμβόλαιο αυτό

3.2 Όλες τις αναγκαίες χρεώσεις για συμπλήρωση του αυτοκινήτου με καύσιμα, τα ασφάλιστρα                 για την Κάλυψη Κλοπής, την Απαλλαγή Ευθύνης, την Προσωπική Ασφάλιση και οποιαδήποτε άλλη χρέωση που προβλέπεται από τους όρους του Συμβολαίου ή από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

3.3 Οποιουσδήποτε φόρους, τέλη και άλλα έξοδα που αφορούν την μίσθωση.

3.4 Οποιαδήποτε έξοδα της Elgea Group συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών και τόκων υπερημερίας, λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής οποιονδήποτε ποσών αυτής της    μίσθωσης.

3.5 Οποιεσδήποτε χρηματικές ποινές, πρόστιμα δικαστικά και άλλα έξοδα, που επιβλήθηκαν ή τυχόν θα επιβληθούν στην Elgea Group λόγω παραβάσεων κατά την χρήση του αυτοκινήτου από τον μισθωτή, εκτός εάν για τις παραβάσεις αυτές ευθύνεται η Elgea Group . Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός θα εξακολουθούν να ευθύνονται για τυχόν παράνομες πράξεις τους.

3.6 Οποιοδήποτε ποσό μπορεί να απαιτηθεί για την αντικατάσταση ελαστικών που καταστράφηκαν, καθώς και την επισκευή οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης και φθοράς του αμαξώματος του αυτοκινήτου.

3.7 Εκπτώσεις που τυχόν παρέχονται θα ανακαλούνται εάν η εξόφληση του λογαριασμού δεν γίνει εμπρόθεσμα.

3.8 Όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε τελικό έλεγχο

 

4.ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το αυτοκίνητο, να ελέγχει τη μηχανική του κατάσταση, τη στάθμη των λαδιών και του νερού, τα λάστιχα κ.τ.λ. Οποιαδήποτε επισκευή του αυτοκινήτου από τον Μισθωτή ή άλλον τρίτον απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της Elgea Group .Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται

 

4.1 Για να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα έναντι κομίστρου

4.2 Για να ρυμουλκεί ή σύρει αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα

4.3 Για να συμμετέχει και ακολουθεί αγώνες ταχύτητας

4.4 Για υπενοικίαση σε τρίτους

4.5 Εάν ο μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός του αυτοκινήτου είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος , παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή άλλης οποιασδήποτε ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού.

4.6 Κατά παράβαση οποιωνδήποτε τελωνειακών, τροχαίων ή άλλων κανονισμών

4.7 Από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, εκτός εάν αυτό έχει εγκριθεί από την Elgea Group και αναγραφεί στο σχετικό χώρο που υπάρχει στην εμπρός πλευρά του συμβολαίου αυτού.

4.8 Για να μεταφέρει ή μετακινεί βαριές αποσκευές, εύφλεκτα υλικά, ρυπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικά κ.τ.λ.

4.9 Εκτός Ελλάδος, χωρίς την προηγούμενη εγγραφή έγκριση της Elgea Group

 

5.ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Εάν ο μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μίσθωσης του αυτοκινήτου υποχρεούται να ειδοποιήσει την Elgea Group μέσα σε 48 (σαράντα οκτώ) ώρες πριν από την λήξη της μίσθωσης για να λάβει την σχετική έγκριση. Εάν παραλείψει να το κάνει υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση ο Μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες, τόσο της αρχικής σύμβασης, όσο και της παράτασης είτε πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο είτε για άλλο που δόθηκε σε αντικατάστασή του.

 

6.ΕΥΘΥΝΗ

Η Elgea Group ευθύνεται μόνο για απώλεια ή ζημιά που υπέστη ο Μισθωτής ή τρίτοι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, εφ’όσον αυτές οφείλονται σε πρόθεση ή σε βαριά αμέλεια της ( Elgea Group).

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η Elgea Group δεν φέρει καμία ευθύνη και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της.

 

7.ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (πυρκαγιά, κλοπή κ.τ.λ.)ο Μισθωτής υποχρεούται μέσα σε 24 (εικοσιτέσσερις) ώρες να ακολουθήσει την εξής διαδικασία

7.1 Να ειδοποιήσει την αστυνομία.

7.2 Να σημειώσει ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις αυτόπτων μαρτύρων

7.3 Να μην αναγνωρίζει αξιώσεις τρίτων

7.4 Να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο με την Elgea Group

7.5 Να συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο

7.6 Να συμπληρώσει και υπογράψει δήλωση ατυχήματος

7.8 Να στείλει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες στην Elgea Group

 

8.ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Η Elgea Group παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων μόνο στα πρόσωπα εκείνα που με την άδειά της χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο, με ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που οι όροι του είναι διαθέσιμοι προς έλεγχο

 

8.1 Ο Μισθωτής, οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί και όλοι οι λοιποί επιβάτες του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται με προσωπική ασφάλιση, εκτός εάν ο Μισθωτής αποδειχθεί προσωπική         ασφάλιση κατά την έναρξη της μίσθωσης, μονογράφοντας στο τετράγωνο με την ένδειξη <<Δέχομαι>>, στην εμπρός πλευρά του συμβολαίου αυτού, δεχόμενος τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου προσωπικών ατυχημάτων της Elgea Group ως αναφέρονται στον επίσημο τιμοκατάλογο

8.2 Οι αποσκευές δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και ο Μισθωτής ευθύνεται για τυχόν απώλεια, φθορά κ.τ.λ. αυτών.

8.3 Τα ελαστικά του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται από καμιά ασφάλεια σε περίπτωση ζημιάς ή φθοράς αυτών.

8.4 Η ασφαλιστική κάλυψη για υλικές ζημιές (CDW) δεν καλύπτει καμία ζημιά στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου εάν αυτό οδηγηθεί στο άκρο της ασφάλτου (ρείθρο) και σε δρόμους ή χώρους μη ασφαλτοστρωμένους.

 

9.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Μισθωτής συναινεί στην καταγραφή των προσωπικών αυτού στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η Elgea Group έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά όταν ο Μισθωτής κατά τη διάρκεια της μίσθωσης κάνει λανθασμένες δηλώσεις ή όπου ο Μισθωτής παραβαίνει τους όρους του συμβολαίου αυτού.

 

10.ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

10.1 Το αυτοκίνητο ανήκει πάντοτε στην κυριότητα της Elgea Group. Το παρόν είναι μόνο μισθωτήριο συμβόλαιο. Ο Μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο παρόν συμβόλαιο.

10.2 Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης όλοι οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρου με τον Μισθωτή

10.3 Ομοίως σε περίπτωση που αντιπρόσωπος υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο, αυτός θα ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρων με τον αντιπροσωπευόμενο

10.4 Το συμβόλαιο αυτό υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της Elgea Group και του Μισθωτή

10.5 Η Elgea Group δεν μπορεί να παραιτηθεί από τα δικαιώματά της που απορρέουν από το νόμο και το παρόν συμβόλαιο.

 

11.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την μίσθωση αυτή μεταξύ της Elgea Group. και του Μισθωτή θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κοιλάδας.